Matadalan ba fasilitador: Kursu formasaun pré-atendementu ba fornesedór saúde atu responde ba violénsia kontra feto no labarik iha Timor-Leste

9 modulu Matadalan ba fasilitador atu uza iha Kursu formasaun pré-atendementu ba fornesedór saúde atu responde ba violénsia kontra feto no labarik iha Timor-Leste